logomainFacebook Colors

Ciljevi za koje se zalaže Udruženje su:

- razvoj urbane kulture i motociklizma;

- unapređenje položaja vlasnika i vozača motocikala;

- podizanje svijesti o potrebi odgovornog učestvovanja u saobraćaju;

- razvoj demokratske i građanske svijesti svih građana Bosne i Hercegovine; logo2

- ravnopravnost građana, u skladu sa međunarodnim pravnim aktima;

- povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu.

Utvrđene ciljeve Udruženje će ostvarivati kroz slijedeće oblike djelovanja:

- organizovanje i pružanje svih vrsta usluga članovima Udruženja;

- javni skupovi i priredbe;

- inicijative i prijedlozi nadležnim organima;

- kulturno-umjetnički programi (koncerti, izložbe i sl.);

- skupovi podrške i protesta;

- učešće u sredstvima informisanja, radio i TV emisije;

- saradnja sa elektronskim i pisanim medijima;

- humanitarne aktivnosti;

- saradnja sa institucijama, forumima i ustanovama;

- ostale aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.